Lakdiva Puvatha

රුහුණට පැමිණි සොළි සේනාවට පළමු වන විජය බාහු රජ එක්වරම මුහුණ දුන්නේ නැත. පළුටුපාන නම් ස්ථානයේ පිහිටි ගිරිදුර්ඝයක සිට සටන් කල ඔහු සතුරා පරාජය කලා. මේ වැනි කැළෑ සටනකට මුහුණ දීමට සොළි සේනාවට අත්දැකීම් නොතිබුණි .

පැරු පලායන සොළි සෙන්පතියාගේ හිස සහ වස්තුව තමා වෙත ගෙන්වා ගැනීමට ද විජය බාහු රජු අමතක කලේ නැත.

King Vijayabahu – I didn’t go into battle with the enemy at once. The king hiding himself in the mountain range of ‘Palutupana’, attacked the enemy and defeated them. The ‘Soli’ troops were not experienced enough to face such a battle in the jungle. The king did not forget to acquire the wealth and the skull of the fleeing general of the ‘Soli’ troop.

පළමු විජය බාහු රජු රුහුණේ ප‍්‍රදේශ සංවර්ධනය කලා. මේ අතර බුරුම රට සමග ද සබඳතා දියුණු කර ගත්තා. බල සම්පන්න යුද්ධ හමුදාවක් සකස් කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර ගත්තා.

මේ අතර රජරට වැසියන් සොළී රජුට අය බදු ගෙවීම අතහැරියා. ලක්දිව සොළි බලය අඩපණ වීම ගැන කලබල වු ඉන්දියාවේ සොළි රජ වහාම බල සෙනගක් ලක්දිවට ඒව්වා. රජරට අවනත කරගත් සොළි සේනාව රුහුණට පැමිණියා.

King Vijayabahu – I, developed Ruhuna. He also built up close relationships with the government of Burma and therefore was able to form a strong Army. The Raja Rata people stopped paying in tax to the ‘Soli’ king and this put down the power of the ‘Solians’. The ‘Soli’ king being alarmed by this situation sent in more troops to the country. The troops took over the rule of Raja Rata and came to invade Ruhuna.

කීර්ති කුමරයා පළමු විජය බාහු නමින් ලක්දිව දකුණු ප‍්‍රදේශයේ බලයට පත් වුණා. රජුගේ තවකාලික රාජධානිය වුයේ කතරගමයි.

විජය බාහු රජු සොළින් පන්නා දැමීමට සුදානම් වන බව දැනගත් සොළි නායකයා කතරගමට විශාල බල සෙනගක් ඒව්වා සතුරාට මුහුණ දීමට තරම් තම හමුදා ශක්තිමත් නොවන බව තේරුම්ගත් විජය බාහු රජු තම සේනා කතරගමින් ඉවත් කර ගත්තා. සොළි සේනාව ආපසු පොලොන්නරුවට ගියා.

Prince Keerthi, became the king of the northern part of Ceylon as king Vijayabahu – I. kataragama was his temporary kingdom.The ‘Soli’ chief who got to know that the king was trying to drive away them sent in large troops to Kataragama. The king realizing that his troops were not strong enough to fight the enemy moved away his troops from Kataragama and the enemy troops went back to Polonnaruwa.

වසර එක්දහසක් තිස්සේ තම ජිවිත පුදා ගොඩනගා ගත් රජරට ප‍්‍රදේශ සොළින් අතට පත් විම ගැන සිංහලයන් බලවත් කනස්සල්ලට පත්වුණා.

නමුත් සතුරා පලවා හැරීම පහසු නොව්වුයේ සතුරාට ආවඩන දෝහින් පිරිසක් රට තුලම වු නිසා ය.

මේ අතර රජරට අත් කරගත් සොළිහු වැසියන් උපයන දේ කොල්ලකමින් ඒ වස්තුව ඉන්දියාවේ තන්ජොර් දේවාලයේ නඩත්තුවට යැව්වා. ඊට විරුද්ධ වන ජනයාට ජිවත් වීමට ඉඩ ලැබුණේ නැත.

The Sinhalese, who built up Raja Rata sacrificing their lives for a period of about 1000 years, were very sad, the country falling into the hands of the enemy. It was difficult to defeat the enemy as there were traitors who supported the enemy. The ‘Solians’ who looted the wealth of the countrymen sent it to India for the maintenance of the ‘Thanpore’ kovil. The countrymen who was against it was killed.

සොළීන් පන්නා ලක්දිව එක්සත් කිරිමට කීර්ති කුමරු සමගින් රටට හිතැතියන් එක් වුණා.

කීර්ති කුමරු පළමුව ප‍්‍රදේශ අධිපතියන් සමග සටන් කලා ඔහු වයස අවුරුදු 15 වන විට අධිපාද තනතුරට පත් වුණා.

Countrymen who wanted to free the country from ‘Soli’ troops joined prince Keerthi. Prince Keerthi fought the heads of states first and defeated them. At the age of 15 the prince was appointed as chief (the first prince)

The Children’s Upliftment Programme (CUP)

CUP was founded in May 2004 with the primary objective of building up the future of the younger generation of the country.

Newsletter

Get to know latest updates from CUP